ნორმიქსი

NORMIX 200 მგ-იანი garsiT dafaruli abebi


Rifaximina

1. ra aris Normix-i da risTvis gamoiyeneba igi

Normix Seicavs aqtiur nivTierebas Rifaximina-s. rifaqsimini aris nawlavuri baqteriebis winaaRmdeg samkurnalo efeqturi antibiotiki.

Normix-i gamoiyeneba mozardebsa da mozrdilebSi (12 – 18 wlis asakis) Semdegi daavadebebis samkurnalod:

-    gram-dadebiTi da gram-uaryofiTi baqteriebiT gamowveuli mwvave da qronikuli nawlavuri infeqciebi;

-    mwvave diarea;

-    nawlavis mikrobuli  floris  dakargviT  gamowveuli  diarea  magaliTad:

-    zafxulis diarea;

-    mogzauris diarea;

-    enterokoliti (wvrili da msxvili nawlavis darRvevebi);

-    saylapavi milis qirurgiuli  Carevis  Sedegad  gamowveuli winaswari da postoperaciuli infeqviebis Tavidan asacileblad;

-    hiperamonemiis damxmare samkurnalo preparati (mdgomareoba xasiaTdeba sisxlSi amiakis gadaWarbebuli SemcvelobiT).

2. ra informacias unda flobdeT Normix-is miRebamde

ar miiRoT normiqsi

·         Tu alergiuli xarT rifaqsiminze an sxva aqtiur nivTierebebze, romlebic ganekuTvneba rifaqsiminis jgufis medikamentebs an Seicavs am preparatis romelime sxva ingredients (CamoTvlilia me-6 paragrafSi).

·         Tu gaqvT nawlavuri gauvaloba, Tundac nawilobriv;

·         Tu gaqvT nawlavis mZime wylulovani daavadeba;

·         Tu gaqvT diarea sicxiT an sisxli ganavalSi;

 

sifrTxilis  zomebi 

normiqsis miRebamde mimarTeT eqims an farmacevts.

dauyovnebliv SewyviteT normiqsiT mkurnaloba da mimarTeT eqims:

·         Tu gamwvavda misi simptomebi an mimdinareobs 48 saaTze meti xnis ganmavlobaSi, es simptomebi SeiZleba gamowveuli iyos invaziuri baqteriebiT (romelic aRemateba nawlavis lorwos), romelic rogorc wesi iwvevs cxelebas, sisxls ganavalSi da mZime (mwvave) diareas kuWis xSiri moqmedebiT.

dauyovnebliv mimarTeT eqims, Tu normiqsiT mkurnlobis ganmavlobaSi an misi miRebis Sewyvetis Semdeg:

·         viTardeba mwvave diarea. antibiotikebis umravlesobis, maT Soris rifamicinis gamoyenebis SemTxvevaSi, rifaqsiminiT  mkurnalobis  ganmavlobaSi  SesaZloa  gamvlindes diarea asocirebuli Clostridium  difficile-Tan (fsevdomembranuli koliti).

 

normiqsis miRebamde acnobe eqims:

·         Tu gaqvT RviZlis funqciebis seriozuli darRvevebi;

·         Tu gaqvT Tirkmlis funqciebis seriozuli darRvevebi;

·         Tu iRebT oralur kontraceptivebs, SesaZloa Semcirdes oraluri kontraceptivebis efeqturoba (ixileT paragrafi “normiqsi da sxva preparatebi” da “orsuloba da ZuZuTi kveba”).

rifaqsiminma SesaZloa gamoiwvios Sardis  vardisfer-wiTeli Seferiloba

 

bavSvebi

rifaqsiminiT mkurnalobis  efeqturoba  da  usafrTxoeba 12 wlis  asakis  qvemoT  myof  bavSvebSi  dadgenili  araa.  aseve  SeuZlebelia rCevis micema dozirebaze 12 wlamde asakis pacientebSi.

 

sxva preparatebi da normiqsi

acnobeT Tqvens mkurnal eqims an farmacevts im preparatebis Sesaxeb romelsac Tqven iRebT, iRebdiT axlo warsulSi an SesaZlebelia miiRoT.

 

normiqsis miRebamde acnobeT eqims Tu iRebT CamoTvlilTagan erT an met preparats:

·         varfarini (antikoagulanti);

·         epilefsiis sawinaaRmdego preparatebi (antiepilefsiuri);

·         gulis riTmis darRvevebis sawinaaRmdego preparatebi (antiariTmiuli);

·         ciklosporini (preparati gamoyenebuli transplantatebSi imunuri daqveiTebis Tavidan asacileblad);

·         estrogenebis Semcveli oraluri kontraceptivebi, radgan rifaqsiminis  miRebis Semdeg SesaZloa  Semcirdes maTi efeqturoba. Tu iRebT oralur kontraceptivebs (kerZod im SemTxvevaSi, Tu estrigenebis  Semcveloba  50  mkg-ze  qvemoTaa), girCevT  miiRoT  damatebiTi  kontraceptuli  zomebi  (ixileT paragrafi “sifrTxilis zomebi” da “orsuloba da ZuZuTi kveba”).

Tu apirebT gaaqtiurebuli naxSirbadis gamoyenebas, miiReT normiqsi gaaqtiurebuli naxSirbadis miRebidan 2 saaTis Semdeg.

 

normiqsis gamoyeneba sakveb produqtebTan

normiqsi SesaZlebelia miiRoT sakvebTan erTad an sakvebis gareSe.

 

orsuloba  da  ZuZuTi  kveba

Tu xarT orsulad, eWvobT, gegmavT orsulobas an ZuZuTi kvebavT, am  medikamentis miRebamde  rCevisaTvis  mimarTeT  eqims  an  farmacevts.

 

orsuloba

normiqsis gamoyeneba rekomendirebuli araa orsulobis dros.

 

ZuZuTi kveba

ar aris cnobili rifaqsiminis gamtaroba dedis rZeSi. Tu ZuZuTi kvebavT, rCevisaTvis mimarTeT eqims.

 

qalebi reproduqciul asakSi

oraluri  estrogenuli kontraceptivebis  efeqturoba  SesaZloa  Semcirdes  normiqsis  miRebis Semdeg. (ixileT paragrafi “sifrTxilis zomebi” da “normiqsi da sxva preparatebi”).

 

manqanis  marTva  da  satransporto  saSualebebi

preparatze  Catarebul gamokvlevebs  ar  gamouvlenia  Tavbrusxveva  da  Zilianoba,  Tumca rifaqsiminis  aqtiuri  nivTiereba  umniSvnelo  gavlenas  axdens satransporto da samanqano saSualebebis marTvis unarze.

ar marToT avtosatransporto saSualebebi, Tu gaqvT Tavbrusxveva  da  Zilianoba.

 

 

3. rogor miiReba NNormix-i

aRniSnuli preparati miiReT mxolod eqimis miTiTebebis Sesabamisad. Tu gaqvT  raime eWvi, informaciisaTvis mimarTeT Tqvens mkurnal eqims an farmacevts.

normiqsi SesaZlebelia miiRoT sakvebTan erTad an sakvebis gareSe.

garda  eqimis  gansakuTrebuli  daniSnulebisa,  normiqsis  miReba  ar  unda aRematebodes 7 dRes.

 

preparatis gamoyeneba mozardebsa da mozrdilebSi (12-18 weli)

nawlavuri infeqciebisa da diareas samkurnalod.

garda  eqimis  gansakuTrebuli  daniSnulebisa, rekomendirebuli dozaa 1 tableti yovel 6 saaTSi.

 

mkurnaloba operaciamde an operaciis Semdgom.

garda  eqimis  gansakuTrebuli  daniSnulebisa, rekomendirebuli dozaa 2 tableti yovel 12 saaTSi.

 

hiperamonemiis damatebiTi Terapia

garda  eqimis  gansakuTrebuli  daniSnulebisa, rekomendirebuli dozaa 2 tableti yovel 8 saaTSi.

 

dozis  gadaWarbeba

normiqsis  gadaylapvis, zedmeti  dozis  miRebis SemTxvevaSi, dauyovnebliv acnobeT eqims

 

Tu dagaviwydaT normiqsis miReba

im SemTxvevaSi, Tu dagaviwydaT dozis miReba, Semdegi doza miiReT Cveulebriv dros. gamotovebuli dozis kompensirebisaTvis ar miiRoT ormagi.

 

normiqsiT mkurnalobis Sewyvetis SemTxvevaSi

gaagrZele normiqsis miReba eqimis daniSnulebis mixedviT. nawlavur infeqciebTan sabrZolvelad aucilebelia mkurnalobis dasruleba. Tu gaqvT  raime eWvi, informaciisaTvis mimarTeT Tqvens mkurnal eqims an farmacevts.

 

4. SesaZlo gverdiTi movlenebi

normiqss,  iseve  rogorc  yvela  sxva  preparats SesaZloa  qondes  gverdiTi  movlenebi,  Tumca  ar  vlindeba  yvela pacientSi.

zemoT  CamoTvlili  bevri  reaqcia,  gansakuTrebiT gastrointestinaluri,  SeiZleba  emTxveodes  daavadebis  mkurnalobis simptomebs.

saerTo gverdiTi movlenebi (SesaZloa gamovlindes 10-dan 1 pacientSi):

·         Tavis tkivili, Tavbrusxveva

·         Muclis tkivili,  muclis  Seberiloba,  meteorizmi  (gazebi),  yabzoba, diarea,  kuWis  swrafi  moqmedeba,  gulisreva,  Rebineba, kuWis moqmedebis moCvenebiTi simptomebi.

 

iSviaTi gverdiTi movlenebi (SesaZloa gamovlindes 10-dan 1 pacientSi):

·         kandidas  infeqciebi; 

·         anTeba  an  cxviris  da  yelis  infeqciebi;

·         zeda sasunTqi gzebis infeqcia,

·         gamonayari tuCebze (herpesi).

·         sisxlis  analizis  paTologiuri  Sedegebi  (momatebuli limfocitebi, momatebuli monocitebi, Semcirebuli neitrofilebi, RviZlis fermentebis aqtivobis momateba {AST}).

·         madis dakargva,

·         sxeulSi siTxis Semcireba (dehidratacia).

·         darRveuli Zili,  uZiloba, Zilianoba.

·         depresia, nervozi

·         Sublis  an calkeul  areSi gavrcelebuli  Tavis  tkivili, 

·         Cxvletis SegrZneba (formicolio), taqtiluri mgrZnobelobis Semcireba.

·         gaorebuli xedva.

·         yurebis tkivili, Tavbrusxveva.

·         aCqarebuli guliscema, oflianoba, maRali arteriuli wneva.

·         garTulebuli  sunTqva, piris  simSrale, xvela, sekrecia cxviridan, yelis tkivili;

·         muclis tkivili, saWmlis  monelebis  sirTule, nawlavis motorikis darRvevebi,

·         tuCebis simSrale

·         Sekruli  (magari)  ganavali,  sisxli ganavalSi,  lorwo  ganavalSi,

·         gemos  SegrZnebis  dakargva, 

·         siTxe mucelSi (asciti).

·         lokalizebuli kanis reaqciebi, mzisgan damwvroba.

·         kunTebis  spazmi,  kunTebis  moduneba,  kunTebis  tkivili, 

·         yelis  da zurgis tkivili.

·         Cvlilebebi Sardis analizSi (sisxli  SardSi,  Saqari  SardSi,  cila  SardSi), 

·         Sardis  moculobis da gamoyofis sixSiris mateba.

·         miaxloebuli menstrualuri cikli.

·         daRliloba,  sisustis  SegrZneba,  civi ofli, Warbi oflianoba

·         sxvadasxva saxis tkivilebi da darRvevebi

·         gripis  msgavsi  simptomebi, 

·         muxlebis  an  mklavebis SeSupeba,

ucnobi sixSiris gverdiTi movlenebi (sixSire SeuZlebelia Sefasdes arsebuli monacemebiT).

·         Clostridium difficile-s infeqciebi gulmkerdis  tkivili an  daRliloba, 

·         gulis wasvlis SegrZneba

·         cvlilebebi  sisxlis  analizSi  (TrombociTebis  raodenobis Semcireba,  RviZlis  funqciis  darRveva,  (INR)  saerTaSoriso normalizebuli paTologiuri koeficienti)

·         hipermgrZnobeloba da alergiuli  reaqciebi,  zog  SemTxvevaSi  Zalian mZime, Sokamde.

·         saxis, tuCebis, saylapavi milis SeSupeba.

·         qavili, ortikaria, eriTema, egzema

·         kanis  siwiTle  (dermatiti),  kanis  anTebiTi  daavadeba (eqsfoliaruli dermatiti).

·         patara iisferi uxeSi gamonayari (iasamnisferi)

 

gverdiTi movlenebis niSnebi

Tu  Tavs  iCens  erT-erTi  gverdiTi  movlena  an  garTuldeba,  an SeamCnevT  raime  saxis  gverdiT  movlenebs,  romelic  instruqciaSi  araa miTiTebuli, acnobeT eqims an farmacevts.

gverdiTi movlenebis Sesaxeb gancxadeba SegiZliaT pirdapir gaakeToT erovnuli gancxadebebis sistemis gziT misamarTze: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili

miuTiTeT gverdiTi movlenebi, preparatis usafrTxoebaze isini Tqven mogawvdian met informacias.

 

5. rogor SevinaxoT Normix-i

SeinaxeT preparati bavSvebisaTvis SeumCnevel da miuwvdomel adgilas.

preparati ar moiTxovs Senaxvis gansakuTrebul pirobebs.

nu  gamoiyenebT  preparats  SefuTvaze  miTiTebuli  vadis gasvlis  Semdeg.

vargisianobis vadis amowurvis TariRad iTvleba miTiTebuli Tvis bolo dRe.

samkurnalo  saSualebebis  gadayra  ar  SeiZleba sayofacxovrebo  narCenebSi  an  gamdinare  wyalSi.  kiTxeT  farmacevts  Tu rogor  moiSoroT  vadagasuli  medikamenti.  es  xels  Seuwyobs  garemos dacvas.

 

6. SefuTvis Semadgenloba da damatebiTi informacia

ras Seicavs normiqsi

·         aqtiuri nivTiereba: rifaqsimini, garsiT dafaruli erTi abi Seicavs 200 mg. rifaqsimins

·         sxva damxmare nivTierebebia – natriumis saxameblis glikolati (A tipis), glicerol distereati, uwylo koloiduri siliciumi, talki, mikrokristaluri  celuloza,  hipromeloza,  titanis  dioqsidi E171, dinatriumis  edetati, propilen  glikoli,  wiTeli  rkinis  oqsidi E172.

N

normiqsis aRweriloba da SefuTvis Semadgenloba

TiToeuli SefuTva Seicavs 12 tabletian blisters.

 

marketingis nebarTvis mflobeli da mwarmoebeli:

Sps ALFA WASSERMANN, fermis q. 1-alano (PE)

instruqciis ganaxlebis da damtkicebis TariRi: 2015 wlis noemberi

01158774