პროფერტილი კაცი

vitaminebis,  aminomJavebis da mikroelementebis kompleqsi mamakacis uSvilobis samkurnalod

uSvilobis mkurnalobas ukanasknel wlebSi sul ufro mzardi mniSvne-loba eniWeba praqtikul medicinaSi. ganayofierebis Seferxebis mizezi bevria, romelic dakavSirebulia  rogorc qalis ise mamakacis faq-torTan. qalis uSvilobis dros gamoyenebuli mkurnalobis mrafal-ferovani meTodebis sapirispirod, mamakacis uSvilobis mkurnalobis dros, eqimis arCevani erTob SezRudulia da dakavSirebulia iseTi umniSvnelovanesi amocanis SesrulebasTan, rogoricaa spermis xarisxis gaumjobeseba.

mamakacis spermis xarisxis gauare-seba mTeli rigi faqtorebiTaa ganpirobebuli. iseTebiT rogorebi-caa: garemos dabinZureba (toqsiuri narCenebi, mZime metalebi, sawarmoo obieqtebisa da transportis gamona-bolqvi, sxva mavne substanciebi, iseve rogorc iseTi bunebrivi faqtorebi, rogoricaa magaliTad mzis xangrZ-livi da eqstremaluri dasxiveba); mavne Cvevebi (nikotini, alkoholis moxmareba da a. S.); cxovrebis wesis SecvlasTan dakavSirebuli faqto-rebi (intensiuri stresi, kvebis deficiti). zemoaRniSnuli mavne faqtorebi aferxeben ara marto spermatogenezis mTel process, yoveli mamakacis spermaSi arsebuli spermatozoidebis moZraobas da maT raodenobas. spermis warmoqmna biologiurad rTuli da kompleq-suri procesia. is ramodenime kvira grZeldeba da amitomac mavne faqtorebis zemoqmedeba spermato-genezze sakmaod advilad xdeba.

spermatogenezis procesSi mamakacis organizms esaWiroeba mravali nivTiereba (substancia), romelic uzrunvelyofs spermatogenezis normalur msvlelobas. esenia: aminomJavebi,  mikroelementebi, vitaminebi da vitaminebis msgavsi nivTierebebi. mxolod yvela zemo-aRniSnuli substanciis arsebobisa da sakmarisi koncentraciis pirobebSi aris SesaZlebeli, rom spermatogenezi Seuferxeblad da normalurad mimdinareobdes.

amave dros nebismier mavne faqtors, garemos dabinZureba iqneba es Tu cxovrebis arajansaR wesTan dakavSirebuli problemebi, SeuZlia Zalze iolad da swrafad daarRvios spermatogenezisaTvis aucilebeli nivTierebebis sinTezis procesi,  rac xSirad mamakacisaTvis ucnobi rCeba. Sesabamisad, spermato-genezisaTvis aucilebeli nivTi-erebebis deficitis regularuli Sevseba Zalian mniSvnelovania.

maTi sasicocxlo roli spermato-genezis procesSi detaluradaa Seswavlili da TvalsaCinod aRwerili mecnierebis mier.  cal-keli nivTierebis dadebiTi zemoq-medeba spermatogenesis procesze udavoa, rac dadasturda mraval klinikur kvlevaSi da eqsperimentSi.

profertili – spermatogene-zisaTvis aucilebeli aqtiuri substanciebis specifiuri da maRalefeqturi kombinaciaa,  rac dadasturebulia mravalricxovani samecniero kvlevebiTa da klini-kuri praqtikiT. profertilis miReba misi specifiuri zemoqmedebis wyalobiT uzrunvelyofs spermis xarisxsa da mamakacis fertilobis (Svilosnobis) funqciis gaumjo-besebas.

 

informacia calkeuli Semadgeneli nivTierebebis mixedviT.

 

  ingredientebi    დღიური დოზა (2 კაფსულა)
  L-karnitini   440 მგ
  L-arginini   250 მგ
  კოენზიმ Q10   15 მგ
  ვიტამინი E   120 მგ
  თუთია   40 მგ
  ფოლიუმის მჟავა   800 მკგ
  გლუტატიონი   80 მგ
  სელენიუმი   60 მკგ

 

profertili Seicavs specifikur da samecniero kvlevebiT aprobirebul gansakuTrebul substanciebs - nivTi-erebebs,  romlebic aucilebelia spermatogenezis procesis normaluri msvlelobisaTvis. es substanciebi awesrigeben mamakacis organizmSi mimdinare nivTierebaTa cvlis process da avseben maTze organizmis moTxovnilebas uSvilobis dros.

samecniero kvlevebiTa da klinikuri praqtikiT dadasturebulia,  rom profertilis miReba,  mis Semadgenlo-baSi Semavali ingredientebis specifikuri koncentraciisa da kombinaciis wyalobiT,  sarwmunod aumjobesebs spermis xarisxs da uzrunvelyofs normalur spermato-genezs.

L-karnitins gamoimuSavebs adamianis organizmi da is emsaxureba sperma-tozoidebs energetikuli substratis saxiT. L-karnitini zrdis spermato-zoidebis raodenobas da aumjobesebs maTi moZraobis unars.

L-arginini aris aminomJava,  romelic didi raodenobiT esaWiroeba orga-nizms. Catarebulma kvlevebma aCvenes,  rom L-arginini zrdis spermatozo-idebis raodenobas da aumjobesebs maTi moZraobis unars.

კოენზიმ Q10 aumjobesebs mamakacis Svilosnobis unars spermatozoidebis raodenobis zrdisa da maTi moZraobis unaris gaumjobesebis meSveobiT.

ვიტამინი E aumjobesebs spermato-zoidebis moZraobas da zrdis maT unars SeaRwion kvercxujredSi

TuTia antioqsidantia.  is aris nivTiereba, romelic boWavs Tavi-sufal radikalebs. es mikroelementi zrdis spermatozoidebis koncent-racias da aseve swrafad zrdis moZravi spermatozoidebis raodenobas testosteronis donesTan erTad (rac esoden aucilebelia spermatozo-idebis momwifebisaTvis)

foliumis mJava gansakuTrebul rols TamaSobs adamianis organizmSi ujredebis zrdisa da dayofis procesSi (hemopoezSi),  iseve rogorc nervul metabolizmSi. is kardio-vaskularul sistemasac icavs. am vitaminis pozitiuri zemoqmedeba spermis xarisxze kargadaa cnobili.

glutationi da seleni warmoadgenen uaRresad aqtiur da efeqtur radi-kalebis “mwmendavebs”. glutationi da 

seleni mniSvnelovnad aumjobeseben spermatozoidebis moZraobas, rac dadasturebulia mravali kvleviT.

 

profertilis miRebis wesi

 

kafsulebi: miiReT ori kafsula erTjer dReSi Wamis Semdeg.

preparatis miRebis xangrZlivoba ar unda iyos sam Tveze naklebi raTa uzrunvelyofil iqnas spermatogene-zis yvela fazis optimizacia. Tumca profertilis gamoyeneba yvela SemTxvevaSi sasurvelia gagrZeldes qalis daorsulebamde. damatebiTi kiTxvebisaTvis gTxovT mimarToT mkurnal eqims an farmacevts.

 

gverdiTi efeqtebi

 

ar gamovlenila arcerT klinikur kvlevaSi.

 

aucilebeli informacia

 

preparatis miRebis procesi eqimis meTvalyureobis qveS unda mimdinare-obdes. gTxovT aucileblad gaiareT konsultacia mkurnal eqimTan prepa-ratis miRebis dawyebis win an raime cvlilebis dros profertiliT mkurnalobis sqemaSi.

moarideT bavSvebs.

SeinaxeT gril da mSral adgilze.

vegi-kafsi: kafsulebis masala damza-debuli mcenareuli nedleulidan (celuloza). Tavisufalia cxoveluri nivTierebebisagan da uvnebelia.

 

gamoSvebis forma da SefuTvis zoma

 

profertili kafsulebSi: SefuTvaSi 60 kafsula (erTTviani mkurnalo-bisaTvis) da SefuTvaSi 180 kafsula (samTviani mkurnalobisaTvis)

 

distribucia

 

eqskluziuri warmomadgeneli saqarTveloSi - Sps “elelgrupi”

tel: + 995 32 2238107 / + 995 591 900 347 / + 995 599 17 85 25

 

mwarmoebeli

 

Lenus Pharma GesmbH

vena/avstria

warmoebulia evrokavSirSi